MeCloud API Version 2

Video Module


Tổng quát về Video Module

Video Module này có tất cả các hàm để tương tác với video của một Channel.


Các chức năng của Video Module

 • Lấy danh sách video được xem nhiều nhất theo khoảng thời gian theo Channel/User. ( MOST_VIEW )
 • Lấy danh sách video mới nhất theo Channel. (NEWEST)
 • Lấy danh sách video theo Channel. (CHANNEL)
 • Lấy danh sách video theo người dùng của Channel. (USER)
 • Lấy Video theo Id (Chữ).(VIDEO)
 • Lấy Video theo Id (Số).(VIDEO_ID)
 • Lấy danh sách video theo danh sách Id (Chữ).(VIDEOS)
 • Lấy danh sách video theo danh sách Id (Số).(VIDEOS_ID)
 • Lấy danh sách video được upload theo khoảng thời gian theo Channel/User (VIDEO_UPLOAD)
 • Lấy danh sách video theo chuyên mục.(CATEGORY)
 • Lấy danh sách video theo tên Tag.(TAG_NAME)
 • Lấy danh sách video liên quan của video.(RELATED)
 • Tìm kiếm video theo tên và nội dung.(SEARCH)
 • Lấy link direct của video.(DIRECTSTREAM)
 • Lấy link download của video.(LINK_DOWNLOAD)
 • Thay đổi thông tin video. (INFO)
 • Bật tắt chức năng quảng cáo của video. (ADS)
 • Thay đổi danh sách video related của video. (RELATED)
 • Xoá video. (REMOVE)

Các tham số sử dụng trong Video Module

Tham số Mô tả
access-token Mã xác thực AccessToken.
user-type Có nhiều kiểu sử dụng ví dụ như là :
 • CHANNEL(Lấy thông tin toàn channel)
 • USER (Lấy thông tin theo email nhập vào (chủ channel))
 • OWNER (Lấy thông tin theo accesstoken)
Nếu bạn không nhập gì hết thì mặc định sẽ là OWNER . Đối với CHANNEL là dùng cho chủ CHANNEL hay những người có quyền tất cả (ví dụ : xem tất cả video trong channel), OWNER là thuộc tính dùng cho người dùng chỉ muốn lấy video do mình upload và phải có quyền để xem video đó, USER là dùng cho những người có quyền xem tất cả để lấy những video theo email người dùng.
query-type [ GET ] Đây là cách để bạn có thể lấy danh sách video theo từng danh sách cụ thể, ở đây MeCloud hỗ trợ cho bạn những cách lấy sau đây :
 • NEWSET ( Lấy danh sách video mới upload gần đây )
 • MOST_VIEW ( Lấy danh sách video được xem nhiều nhất trong khoảng thời gian nào đó ).
 • USER (Lấy danh sách video của người dùng trong Channel ).
 • CHANNEL (Lấy danh sách video của Channel ).
 • VIDEO ( Lấy theo VideoId ).
 • VIDEOS (Lấy theo danh sách VideosId)
 • VIDEO_UPLOAD (Lấy danh sách video upload theo channel, người dùng trong khoảng thời gian).
 • CATEGORY (Lấy danh sách video theo chuyên mục).
 • TAG_NAME (Lấy danh sách video theo tên Tag).
 • RELATED (Lấy danh sách video liên quan).
 • SEARCH (Tìm kiếm video).
 • DIRECTSTREAM (Lấy link direct danh sách video).
 • LINK_DOWNLOAD (Lấy link download video).
query-type
[ UPDATE ]
Bạn có thể thay đổi thông tin theo các loại sau
 • INFO (Thay đổi thông tin video)
 • ADS ( Bật tắt quảng cáo của video)
 • RELATED ( Thay đổi danh sách video liên quan)
state-video Gồm có nhiều loại video COMPLETE(lấy video đã upload thành công), CONVERTING(lấy video đang convert), ERROR(lấy video convert bị lỗi), NOT_UPLOADED(chưa upload), UPLOADING(lấy video đang upload)
action Có 3 loại action : GET , UPDATE , REMOVE .Nếu bạn không nhập thì sẽ mặc định là GET. vd : action=UPDATE.
start-index Số thứ tự để bắt đầu lấy danh sách video, mặc định là 0.
max-results Số lượng kết quả trả về, nếu bạn không nhập thì mặc định là 10, chỉ có thể lấy nhiều nhất 500 video.
user-email Nếu bạn chọn query-type là USER thì bạn phải chọn người dùng (user-email) để hệ thống lấy thông tin dựa theo tên email được nhập vào.
start-time ( tương tự với start-time-long ) Thời gian bắt đầu để lấy danh sách được xem nhiều nhất. vd : 1/8/2015
end-time Thời gian kết thúc để lấy danh sách được xem nhiều nhất. vd : 30/8/2015
start-time-long Thời gian bắt đầu để lấy danh sách được xem nhiều nhất , kiểu thời gian mili seconds (Ưu tiên dùng).
end-time-long Thời gian kết thúc để lấy danh sách được xem nhiều nhất, kiểu thời gian mili seconds (Ưu tiên dùng).
video-id Khi bạn lấy video theo Id , thì bạn hãy nhập videoId vào tham số này vd : video-id:qKZ7r7i8Rn.
videos-id Nếu bạn chọn query-type là VIDEOS thì bạn cần phải nhập tham số videos-id, mỗi một mã video phải cách nhau dấu phẩy , vd : videos-id:qKZ7r7i8Rn,TrhXGYoD1b

 //sdk.videohostingvn.com/video

Ví dụ

 //sdk.videohostingvn.com/video?access-token=1&query-type=NEWEST&start-index=0&max-results=10

Các chú ý khi lấy dữ liệu video :

 • Giá trị trả về của getVideos với tham số khác nhau sẽ trả ra kết quả khác nhau.
 • start-time và end-time phải theo chuẩn là 1/5/2015.
 • Danh sách mã video phải được cách nhau bởi dấu ','.

Chi tiết từng loại query-video & action : GET

Loại query Mô tả
MOST_VIEW
 • Lấy danh sách video được xem nhiều nhất theo khoảng thời gian.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • user-type(CHANNEL[lấy theo channel], OWNER[lấy theo người dùng], USER[lấy theo user-email người dùng truyền vào])
  • start-index
  • max-results
  • start-time (Thời gian bắt đầu , nếu không nhập thì sẽ tính theo thời gian hiện tại)
  • end-time(Thời gian kết thúc)
  • start-time-long : thời gian bắt đầu lấy , tính bằng miliseconds. ( start-time-long và start-time không được đi chung với nhau)
  • end-time-long : thời gian bắt đầu lấy , tính bằng miliseconds. (end-time-long và end-time không được đi chung với nhau )
  • user-email (nếu có param này sẽ lấy theo email người dùng nhập vào, chỉ có những người có quyền xem tất cả mới có thể sử dụng param này).
  • vd : lấy danh sách video được xem nhiều nhất của channel
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=MOST_VIEW
   &user-type=CHANNEL
   &start-index=0
   &max-results=100
   &start-time-long=1438570718843
   &end-time-long=1438571318843
NEWEST
 • Lấy danh sách video mới nhất.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token :
  • user-type : (CHANNEL[lấy theo channel], OWNER[lấy theo người dùng], USER[lấy theo user-email người dùng truyền vào])
  • start-index :
  • max-results :
  • state-video : (nếu không truyền vào thì mặc định sẽ là COMPLETE)
  • user-email : (nếu có param này sẽ lấy theo email người dùng nhập vào, chỉ có những người có quyền xem tất cả mới có thể sử dụng param này).
  • vd lấy danh sách video mới nhất của channel :
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=NEWEST
   &user-type=CHANNEL
   &start-index=0
   &max-results=100
CHANNEL
 • Lấy danh sách theo CHANNEL.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • user-type( CHANNEL [bắt buộc] )
  • start-index
  • max-results
  • vd : lấy danh sách video theo channel
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=CHANNEL
   &user-type=CHANNEL
   &start-index=0
   &max-results=100
USER
 • Lấy danh sách theo user.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • user-type(CHANNEL[lấy theo channel] ,OWNER[lấy theo người dùng], USER[lấy theo user-email người dùng truyền vào])
  • start-index
  • max-results
  • user-email (nếu có param này sẽ lấy theo email người dùng nhập vào, chỉ có những người có quyền xem tất cả mới có thể sử dụng param này).
  • vd : lấy danh sách video của người dùng
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=USER
   &user-type=CHANNEL
   &start-index=0
   &max-results=100
   &user-email=testsdkmecloud@gmail.com
VIDEO
 • Lấy video theo videoId.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • user-type(CHANNEL[lấy theo channel] ,OWNER[lấy theo người dùng])
  • video-id (mã video)
  • vd : lấy thông tin video id= qKZ7r7i8Rn
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=VIDEO
   &user-type=CHANNEL
   &video-id=qKZ7r7i8Rn
VIDEOS
 • Lấy danh sách video theo danh sách videosId.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • user-type(CHANNEL[lấy theo channel] ,OWNER[lấy theo người dùng])
  • videos-id (mã video, mỗi mã cách nhau dấu ",").
  • vd : lấy thông tin những video sau : qKZ7r7i8Rn,TrhXGYoD1b
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=VIDEOS
   &videos-id=qKZ7r7i8Rn,TrhXGYoD1b
VIDEO_UPLOAD
 • Lấy danh sách đã upload trong khoảng thời gian.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • user-type(CHANNEL[lấy theo channel] ,OWNER[lấy theo người dùng], USER[lấy theo user-email người dùng truyền vào])
  • start-time (Thời gian bắt đầu , nếu không nhập thì sẽ tính theo thời gian hiện tại).
  • end-time(Thời gian kết thúc).
  • start-time-long : thời gian bắt đầu lấy , tính bằng miliseconds
  • end-time-long : thời gian bắt đầu lấy , tính bằng miliseconds
  • user-email (nếu có param này sẽ lấy theo email người dùng nhập vào, chỉ có những người có quyền xem tất cả mới có thể sử dụng param này).
  • vd : lấy danh sách video được tải lên trong khoảng thời gian
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=VIDEO_UPLOAD
   &user-type=CHANNEL
   &start-time-long=1438570718843
   &end-time-long=1438571318843
CATEGORY
 • Lấy danh sách video theo chuyên mục.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • user-type(CHANNEL[lấy theo channel] ,OWNER[lấy theo người dùng], USER[lấy theo user-email người dùng truyền vào])
  • start-index
  • max-results
  • categoryId(nếu bạn chưa biết thì hãy xem Cách lấy danh sách chuyên mục)
  • user-email (nếu có param này sẽ lấy theo email người dùng nhập vào, chỉ có những người có quyền xem tất cả mới có thể sử dụng param này).
  • vd : lấy danh sách video của category có Id là 1
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=CATEGORY
   &user-type=CHANNEL
   &start-index=0
   &max-results=100
   &categoryId=1
TAG_NAME
 • Lấy danh sách video theo tag.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token :
  • tag : (tag cần lấy video).
  • vd : lấy danh sách video theo tag : video
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=TAG_NAME
   &tag=video
 • Lấy danh sách video liên quan theo idVideo.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token :
  • video-id : (video cần lấy danh sách video liên quan).
  • vd : lấy danh sách video liên quan của video : qKZ7r7i8Rn
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=RELATED
   &video-id=qKZ7r7i8Rn
 • Tìm kiếm video theo tên hoặc nội dung.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • user-type(CHANNEL[lấy theo channel] ,OWNER[lấy theo người dùng] , USER[Lấy theo email người dùng])
  • search (nội dung tìm kiếm).
  • vd : lấy thông tin video search
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=SEARCH
   &user-type=CHANNEL
   &search=test
DIRECTSTREAM
 • Lấy link direct của video.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • videos-id (mã video, mỗi mã cách nhau dấu ",").
  • vd : lấy link direct của video
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=DIRECTSTREAM
   &videos-id=qKZ7r7i8Rn,TrhXGYoD1b
 • Lấy link download của video.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • video-id (mã video).
  • vd : lấy link download của video
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=GET
   &query-type=LINK_DOWNLOAD
   &video-id=qKZ7r7i8Rn
  • error : msg : (nếu error == 0 , thì msg chứa link download , nếu error != 0 thì msg chứa thông báo lỗi )

Chi tiết từng loại query-type của action UPDATE

Action Mô tả
INFO
 • Thay đổi thông tin video.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • action : UPDATE , lưu ý : bạn phải có quyền thay đổi thông tin video mới có thể dùng chức năng này.
  • video-id , video muốn thay đổi thông tin.
  • title : Tên video
  • description : mô tả video.
  • liveUrl : đường dẫn lấy video.
  • createTime : thời gian tạo video , kiểu dữ liệu miliseconds , vd : 1438570043089
  • categories : nhập vào id của chuyên mục , tối đa được 3 chuyên mục ,mỗi chuyên mục cách nhau dấu , . vd : 1,2,3
  • types : nhập vào id của thể loại , tối đa được 3 thể loại ,mỗi id thể loại cách nhau dấu , . vd : 1,2,3
  • tags : nhập vào tên cần đánh dấu, tối đa được 20 tên , mỗi tên cách nhau dấu , . vd : a,b,c
  • thumbnail : nhập vào link hình ảnh.
  • vd : thay đổi thông tin của video
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=UPDATE
   &video-id=qKZ7r7i8Rn
   &title=helloworld
   &description=hello
   &createTime=1438570718843
   &categories=1,2,3
   &types=1,2,3
   &tags=a,b,c,d
   &thumbnail=http://abc.jpg
ADS
 • Bật quảng cáo cho video.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • action : UPDATE , lưu ý : bạn phải có quyền thay đổi thông tin video mới có thể dùng chức năng này.
  • query-type : ADS
  • video-id , video muốn thay đổi thông tin.
  • ads : true/false
  • vd : bật quảng cáo cho video : qKZ7r7i8Rn
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=UPDATE
   &query-type=ADS
   &video-id=qKZ7r7i8Rn
   &ads=true
RELATED
 • Thay đổi danh sách video liên quan.
 • URL : /video
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • action : UPDATE , lưu ý : bạn phải có quyền thay đổi thông tin video mới có thể dùng chức năng này.
  • query-type : RELATED
  • video-id , video muốn thay đổi thông tin.
  • videos-id : (danh sách id video , cách nhau bằng dấu "," )
  • vd : thay đổi danh sách video liên quan của video: qKZ7r7i8Rn
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=UPDATE
   &query-type=RELATED
   &video-id=qKZ7r7i8Rn
   &videos-id=qKZ7r7i8Rn,TrhXGYoD1b

Chi tiết từng loại query-type của action REMOVE

Action Mô tả
VIDEO
 • Xoá video.
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • action : REMOVE , lưu ý : bạn phải có quyền xoá video mới có thể dùng chức năng này.
  • video-id , video muốn thay đổi thông tin.
  • vd : xóa video theo id : qKZ7r7i8Rn
   //sdk.videohostingvn.com/video?
   access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f
   &action=REMOVE
   &query-type=VIDEO
   &video-id=qKZ7r7i8Rn