MeCloud API Version 2

User Module


Tổng quát về User Module

User Module có tất cả các hàm để tương tác với người dùng của một Channel.


Các chức năng của User Module


Các tham số sử dụng trong User Module

Tham số Mô tả
access-token Mã xác thực AccessToken .
sk Mã xác thực Secretkey của người dùng (Có thể dùng sk thay cho AccessToken).
id Id của người dùng muốn lấy thông tin.
email Email của người dùng muốn lấy thông tin.
start-index Số thứ tự để bắt đầu lấy danh sách.
max-results Số lượng kết quả trả về, nếu bạn không nhập thì mặc định là 10.
order-type Kết quả trả ra sẽ theo sự sắp xếp xác định, có 2 loại sắp xếp là tăng dần (TIME_ASCE) và giảm dần (TIME_DESC), nếu bạn không nhập thì MeCloud sẽ tự sắp xếp theo tăng dần theo số thứ tự người dùng, còn nếu bạn nhập vào thì phải chắc chắn nhập chính xác từ sắp xếp.
query-type Gồm có USER(lấy thông tin người dùng).
user-type Có 2 loại là CHANNEL (chỉ được dùng với chủ Channel )và OWNER (dùng với mọi người,muốn lấy thông tin của mình ) và USER ( Lấy thông tin người dùng ).
action Gồm có GET(Lấy thông tin), ADD(Thêm thông tin), UPDATE(thay đổi thông tin).

Cách lấy trực tiếp thông qua URL

 //sdk.videohostingvn.com/user?version=2&query-type=USER

Ví dụ

 //sdk.videohostingvn.com/user?version=2&query-type=USER&access-token=1&start-index=0&max-results=10

Chi tiết từng loại query và action

USER

Loại action Mô tả
GET
 • Lấy thông tin người dùng bằng id.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • action : GET.
  • sk / access-token : secretkey của người dùng hoặc mã xác thực người dùng .
  • query-type: USER
  • id : id người dùng cần lấy ( nếu người dùng không truyền id vào , API sẽ tự động trả về thông tin của người đang sử dụng accessToken).
 • Ví dụ lấy thông tin chính mình: //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=USER& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET
 • Ví dụ lấy theo id: //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=USER& sk=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& id= 1
GET_BY_EMAIL
 • Lấy thông tin người dùng bằng email.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • sk / access-token : secretkey của người dùng hoặc mã xác thực người dùng .
  • query-type: USER
  • email : email của người dùng cần lấy.
  • action : GET.
 • Ví dụ : //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=USER& sk=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& email= support@mecloud.vn
GETS
 • Lấy danh sách thông tin người dùng.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • action : GETS
  • sk / access-token : secretkey của người dùng hoặc mã xác thực người dùng .
  • query-type: USER
  • user-type (CHANNEL [Lấy danh sách của channel], OWNER[Lấy danh sách người dùng được tạo bởi ])
 • Ví dụ lấy danh sách user theo channel:
 • //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=USER& action=GETS& sk=45684fada77288d1f233646e1542555f& query-type=CHANNEL& start-index=0& max-result=10
 • Ví dụ lấy danh sách user được tạo bởi mình:
 • //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=USER& action=GETS& sk=45684fada77288d1f233646e1542555f& query-type=OWNER& start-index=0& max-result=10
ADD
 • Thêm người dùng. (Phải có quyền thêm tài khoản)
 • Chú ý đây là action thêm người dùng, bạn phải thêm quyền cho người dùng nếu không người dùng không thể sài được tài khoản.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • sk / access-token : secretkey của người dùng hoặc mã xác thực người dùng .
  • query-type: USER
  • action : ADD
  • displayname
  • email
  • password
  • avatar [Đường link tới hình ảnh bạn muốn lấy]
 • Ví dụ : //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=USER& sk=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=ADD& displayname=tester& email=tester@.com& password=superhero& avatar =http://imgs.cloud.memefiles.com/avatar/2015/5/29/admin@meme.vn1432882247989.jpg&
UPDATE
 • Thay đổi thông tin người dùng.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • access-token
  • query-type: USER
  • action : UPDATE
  • id : id người dùng.
  • displayname
  • avatar [Đường link tới hình ảnh bạn muốn lấy]
  • state: [ENABLE,DISABLE]
 • Ví dụ : //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=USER& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=UPDATE& id=1& displayname=tester& avatar =http://imgs.cloud.memefiles.com/avatar/2015/5/29/admin@meme.vn1432882247989.jpg& state=ENABLE