MeCloud API Version 2

API UPLOAD VIDEO


API Endpoint

Phương thức Url
POST //sdk.videohostingvn.com/upload-video

Request Parameters

Tên Kiểu dữ liệu Yêu cầu? Mô tả
access-token String Không được rỗng Mã xác thực AccessToken.
user-email String Không được rỗng Địa chỉ email tài khoản của meCloud.
title String Không được rỗng Tiêu đề video tối đa 150 ký tự.
description String Được rỗng Nội dung mô tả video tối đa 10.000 kỹ tự.
published-time String Được rỗng

Ngày đăng video, nếu không có tham số này sẽ lấy thời gian hiện tại.

Video sẽ được upload và xử lý trên hệ thống nhưng sẽ sẵn sáng phát vào thời điểm mà bạn chọn.

Định dạng dd/mm/yyyy H:s

Ví dụ: 17/01/2015 21:32

types String Không được rỗng

Thể loại của meCloud, một video chỉ được thêm tối đa 3 Thể loại.

types là những id của thể loại, được phần biệt nhau bằng dấu chấm phẩy.

Ví dụ: 1,2,3

Xem api lấy danh sách thể loại tại đây.

categories String Được rỗng

Chuyên mục của channel, một video chỉ được thêm tối đa 3 chuyên mục.

categories là những id của chuyên mục channel, được phần biệt nhau bằng dấu chấm phẩy.

Ví dụ: 1,2,3

Xem api lấy danh sách chuyện mục tại đây.

tags String Được rỗng

Thẻ video, các thẻ được phân biệt bằng dấu chấm phẩy.

Ví dụ: Phim,Hài,Ca nhạc,Video hài hước

type String Không được rỗng

Loại upload video, hỗ trợ những loại sau:

1) LOCAL_FILE => Upload file từ máy tính lên meCloud.

2) FACEBOOK => Upload file từ server facebook.com lên meCloud.

3) YOUTUBE => Upload file từ server youtube.com lên meCloud.

3) ZING => Upload file từ server tv.zing.vn lên meCloud.

4) VIMEO => Upload file từ server vimeo.com lên meCloud.

5) URL => Upload file từ server khác lên meCloud.

file file Tùy thuộc vào type

Tập tin video từ máy tính của bạn.

Nếu bạn tải tập tin video từ máy tính của bạn thì sử dụng tham số type = LOCAL_FILEfile

Ví dụ code PHP: new CURLFile($_FILES['file']['tmp_name'],$_FILES['file']['type'],$_FILES['file']['name']);

url String Tùy thuộc vào type

Đường đẫn của video

Sử dụng type = FACEBOOK, YOUTUBE, ZING, VIMEO, URL


Response Fields

Tên Kiểu dữ liệu Mô tả
error Int

Gái trị là 01

0 => Không có lỗi

1 => Lỗi

mgs String

Thông báo

data Object

Object video

Ví dụ code PHP

  $url = "//sdk.videohostingvn.com/upload-video";
  $ch = curl_init($url);
  $cfile = new CURLFile($_FILES['file']['tmp_name'],$_FILES['file']['type'],$_FILES['file']['name']);
  $dt = date("Y-m-d H:m:s");
  $fields = array(
						'access-token' => 'ba60e0282bee6a1692b9fdd6a5686f293',
						'user-email' => 'admin@meme.vn',
						'published-time' => '17/01/2015 21:32',
						'categories' => '1,2,3',
						'types' => '1,2,3',
						'tags' => 'Hài,Võ thuật',
						'title' => 'Cá nhân không reup dưới mọi hình thức',
						'description' => 'Subscribe NamvietMusic for more HOT Videos. Đây là ca khúc được độc quyền bởi Nam Việt Media.',
						'file' => $cfile,
						'type' => 'LOCAL_FILE',
	 );
	 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
 curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 $data = curl_exec($ch);
 echo '<pre>'; print_r(json_decode($data));
							
{
						"error":0,
						"msg":"CONVERTING",
						"data":{
												"video":{
																			"id":983,
																			"aliasId":"DGkA89Vh3P",
																			"ownerId":1,
																			"channelId":1,
																			"title":"Cá nhân không reup dưới mọi hình thức",
																			"description":"Subscribe NamvietMusic for more HOT Videos. Đây là ca khúc được độc quyền bởi Nam Việt Media.",
																			"createTime":1435049916445,
																			"__isset_bitfield":15
												},
												"videoState":{
																			"videoId":983,
																			"videoState":"INITIAL",
																			"adState":"INITIAL",
																			"processState":"CONVERTING",
																			"approveState":"INITIAL",
																			"__isset_bitfield":1
												},
												"playInfo":{
																			"videoId":983,
																			"uploadedTime":1435049916474,
																			"publishedTime":1421505120000,
																			"file":"cfe2d2ae336bde52e9343ed5fff55c09",
																			"duration":0,
																			"farmid":0,
																			"standard":0,
																			"converteds":[],
																			"__isset_bitfield":63
												},
												"sourceInfo":{
																			"videoId":983,
																			"sourceUrl":"",
																			"fileSize":8781915,
																			"type":"LOCAL_FILE",
																			"__isset_bitfield":3
												}
						}
}