MeCloud API Version 2

Token


Token là gì ?

Token có thể định nghĩa là mã xác thực của người dùng, được người dùng tự tạo ra theo một cơ chế nhất định thống nhất với MeCloud, và được sử dụng trong một khoảng thời gian xác định.


Tác dụng của Token

Tác dụng của Token là dùng để tạo ra accesstoken.


Cách lấy appId , sercretKey

Bạn nhấn vào đây để xem appId , và secretKey


Các tham số để tạo Token

Để tạo được token chúng ta phải có Secret Key , AppId , time , random-key.

Tham số Mô tả
SecretKey Mỗi channel đều có một secretkey riêng dùng để tự tạo token
AppId Mỗi channel sẽ được MeCloud cấp cho một AppId để nhận biết người dùng ở Channel nào.
Time Đây là thời gian khi tạo token, kiểu thời gian là milisecond , bạn nên ghi lại thời gian để khi tạo #accesstoken bạn cần phải truyền theo tham số thời gian. Vd : 1433387738783
random-key Đây là một chuỗi dùng để tránh sự trùng hợp xảy ra, nếu người dùng có nhiều người sử dụng chung một AppId, nên hãy chọn random-key theo tuỳ ý mình thích, không nên giữ nguyên khi sài chung nhiều người.

Cách để tạo Token

 token = SHA1 (appId + "." + time + "." + random-key + "." + secretKey) 

Thử tạo token với PHP

<body>
	<?php
		$str = "1.1434962941344.MEME.5fbd5ac18823d870a6f0efba07b7b2fb240341a8071473a1a3f1c9a6cfdf2fb2";
		echo sha1($str);
	?>
</body>
 

Những chú ý khi tạo Token

  • Những thông tin như secretKey phải tránh bị mất , MeCloud sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn để mất secretKey.
  • Khi tạo Token nên chú ý là thời gian tạo Token không thể cách thời gian hiện tại quá 10 phút, nếu quá 10 phút thì không thể tạo Token.
  • Với Random-Key trong trường hợp có nhiều người dùng thì hãy chọn theo tên để dễ phân biệt.

Chú ý : Với những thông tin bạn dùng để tạo Token, hãy lưu lại để khi tạo mã AccessToken phải ghi lại chính xác.


Ví dụ

 token = SHA (123456789 + "." + 1433387738783 + "." + "MECLOUD API" + "." + "MECLOUD API") 

Thử tạo Token với MeCloud

Bạn có thể tạo thử Token qua MeCloud API để kiểm tra kết quả bạn tạo token có đúng với MeCloud hay không.