MeCloud API Version 2

API UPLOAD SUBTITLE CHO VIDEO


1) API THÊM NGÔN NGỮ SUBTITLE


API Endpoint

Phương thức Url
POST/GET //sdk.videohostingvn.com/video/subtitle/language/add

Request Parameters

Tên Kiểu dữ liệu Yêu cầu? Mô tả
access-token String Không được rỗng Mã xác thực AccessToken.
name String Không được rỗng Tên ngôn ngữ subtitle

Response Fields

Tên Kiểu dữ liệu Mô tả
error Int

Gái trị là 0 error > 0, error < 0

0 => Không có lỗi

error > 0, error < 0 => Lỗi

mgs String

Thông báo

data Object

Object video


2) API LẤY DANH SÁCH NGÔN NGỮ SUBTITLE


API Endpoint

Phương thức Url
POST/GET //sdk.videohostingvn.com/video/subtitle/language/list

Request Parameters

Tên Kiểu dữ liệu Yêu cầu? Mô tả
access-token String Không được rỗng Mã xác thực AccessToken.

Response Fields

Tên Kiểu dữ liệu Mô tả
error Int

Gái trị là 0 error > 0, error < 0

0 => Không có lỗi

error > 0, error < 0 => Lỗi

mgs String

Thông báo

data Array

Array object video subtitle


3) API THÊM SUBTITLE


API Endpoint

Phương thức Url
POST //sdk.videohostingvn.com/video/subtitle/add

Request Parameters

Tên Kiểu dữ liệu Yêu cầu? Mô tả
access-token String Không được rỗng Mã xác thực AccessToken.
langId Int Không được rỗng id của ngôn ngữ subtitle.
videoId Int Không được rỗng id của video.
file file Không được rỗng

Định dạng hỗ trợ (srt,scc,lrc,cap,sub,sbv,vtt)

Ví dụ code PHP: new CURLFile($_FILES['file']['tmp_name'],$_FILES['file']['type'],$_FILES['file']['name']);

Response Fields

Tên Kiểu dữ liệu Mô tả
error Int

Gái trị là 0 error > 0, error < 0

0 => Không có lỗi

error > 0, error < 0 => Lỗi

mgs String

Thông báo

data Object

Object subtitle được thêm


3) API SỬA SUBTITLE


API Endpoint

Phương thức Url
POST //sdk.videohostingvn.com/video/subtitle/edit

Request Parameters

Tên Kiểu dữ liệu Yêu cầu? Mô tả
access-token String Không được rỗng Mã xác thực AccessToken.
id Int Không được rỗng id subtitle.
langId Int Không được rỗng id của ngôn ngữ subtitle.
videoId Int Không được rỗng id của video.
file file Không được rỗng

Định dạng hỗ trợ (srt,scc,lrc,cap,sub,sbv,vtt)

Ví dụ code PHP: new CURLFile($_FILES['file']['tmp_name'],$_FILES['file']['type'],$_FILES['file']['name']);

Response Fields

Tên Kiểu dữ liệu Mô tả
error Int

Gái trị là 0 error > 0, error < 0

0 => Không có lỗi

error > 0, error < 0 => Lỗi

mgs String

Thông báo

data Object

Object subtitle đã sửa


4) API XÓA SUBTITLE


API Endpoint

Phương thức Url
POST //sdk.videohostingvn.com/video/subtitle/del

Request Parameters

Tên Kiểu dữ liệu Yêu cầu? Mô tả
access-token String Không được rỗng Mã xác thực AccessToken.
id Int Không được rỗng id subtitle.

Response Fields

Tên Kiểu dữ liệu Mô tả
error Int

Gái trị là 0 error > 0, error < 0

0 => Không có lỗi

error > 0, error < 0 => Lỗi

mgs String

Thông báo