MECLOUD QUICK UPLOAD

Cài đặt Plugin Quick Upload


Mô tả

Plugin Quick Upload giúp bạn có thể upload video tại website của bạn mà không cần truy cập website http://mecloud.vn.

Bạn có thể upload và thêm mã nhúng hoặc shortcode vào công cụ Editor một cách dễ dàng.

Ngoài việc upload video ra bạn có thể tìm kiếm video của mình lấy mã nhúng hoặc shortcode thêm vào công cụ Editor.

Embed - (mã nhúng)

meCLoud có 3 hình thức mã nhúng để hiển thì video player trên trang web của bạn.(<script>, <div>, shortcode).

  • Nếu bạn sử dụng thẻ <script> thì sẽ không nhìn thấy được nội dung trong công cụ Editor.
  • Nếu bạn sử dụng thẻ <div> thì phải chèn code Player meCloud trên trang web hiển thị nội dung để tải Player meCLoud về.
  • Nếu bạn sử dụng thẻ shortcode thì phải replace shortcode thành embed code thì mới hiển thị được Player meCLoud, vui lòng lên hệ support@mecloud.vn để được hỗ trợ.

Thư viện

Sử dụng thư viện Mecloud API JavaScript.

Để sử dụng được thư viện MeCloud API JavaScript thì đầu tiên bạn cần phải thêm dòng <script> này để có thể tải được thư viện của MeCloud, và bắt đầu sử dụng.

<script type="text/javascript" src="http://sdk.mecloud.vn/loader"></script>

Methods

Require UPLOAD:

mecloud.require('UPLOAD', fn(mcUpload));

Tham số Kiểu dữ liệu Mô tả
UPLOAD String Tham số mặc định.
fn Function Chức năng gọi lại(callback function).
mcUpload Object Object upload video.

Init 2 button upload & browser:

mcUpload.init(element,size);

Tham số Kiểu dữ liệu Mô tả
element Object Element thêm 2 nút upload & browser.
size Integer Kích thước của 2 nút upload & browser, có 4 kích thước 64,32,24,16.
Get embed code:

mcUpload.getEmbed(fn(data));

Tham số Kiểu dữ liệu Mô tả
fn Function Chức năng gọi lại(callback function).
data String Kết quả trả về của embed code.
Get shortcode:

mcUpload.getShortcode(fn(data));

Tham số Kiểu dữ liệu Mô tả
fn Function Chức năng gọi lại(callback function).
data String Kết quả trả về của shortcode.
Get div:

mcUpload.getDiv(fn(data));

Tham số Kiểu dữ liệu Mô tả
fn Function Chức năng gọi lại(callback function).
data String Kết quả trả về của thẻ <div>.

Ví dụ chạy đoạn <script>

<header>
    <script src="http://sdk.mecloud.vn/loader" type="text/javascript"></script>
    <script>
        mecloud.require('UPLOAD',function(mcUpload){     mcUpload.init(document.getElementById('btn-mecloud'),64);     mcUpload.getEmbed(function(data){ var obj = document.getElementById('console-result'); obj.innerHTML = obj.innerHTML + encode(data) + '<br/>';     });     mcUpload.getShortcode(function(data){ var obj = document.getElementById('console-result'); obj.innerHTML = obj.innerHTML + encode(data) + '<br/>';     }); }); function encode(str){     str = str.replace('<script','&lt;script');     str = str.replace('<\/script>','&lt;/script&gt;');     return str; }     </script>
</header>
<body>     <div id="btn-mecloud"> </div>     <div id="console-result"> </div> </body>
Xem demo

Tích hợp dành cho CKEditor

Download CKEditor
<header>
    <script src="http://sdk.mecloud.vn/loader" type="text/javascript"></script>
    <script src="ckeditor.js"></script>
    <script>
        mecloud.require('UPLOAD',function(mcUpload){
	    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor-id' );
	    mcUpload.initCKEDITOR(editor);
	});
    </script>
</header>
<body>     <textarea id="editorid"  name="editorid"  rows="10"  cols="80" > </textarea> </body>

Nếu CKEditor của bạn ko chèn được thẻ HTML & SCRIPT thì cấu hình file config.js config.allowedContent = true;

Xem demo

Tích hợp dành cho TinyMCE

Download CKEditor
<header>
    <script src="http://sdk.mecloud.vn/loader" type="text/javascript"></script>
    <script src="tinymce.min.js"></script>
    <script>
        mecloud.require('UPLOAD',function(mcUpload){
	    tinymce.init({
	        selector: "textarea#tinymceid",
	        plugins: [
	            "advlist autolink lists link image charmap print preview hr anchor pagebreak",
	            "searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen",
	            "insertdatetime media nonbreaking save table contextmenu directionality",
	            "emoticons template paste textcolor colorpicker textpattern"
	        ],
	        toolbar: [
	            "insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image",
	            "print preview media | forecolor backcolor emoticons | mcUpload mcBrowse"
	        ],
	        image_advtab: true,
	        setup: function(editor) {
	            mcUpload.initTINYCE(editor);
	        },
	    });
	});
    </script>
</header>
<body>     <textarea id="tinymceid"  name="tinymceid" > </textarea> </body>
Xem demo

Player meCloud

Chức năng này được áp dụng khi bạn dùng mã nhúng bằng thẻ <div>.

mcPlayer.init(); Replace tất cả các thẻ <div> Player meCloud

<header>
    <script src="http://sdk.mecloud.vn/loader" type="text/javascript"></script>
</header>
<body>     <div  id="jTFmBDj674g9p2jy37919k9"  data-type="videoplayer"  data-vid="jTFmBDj674">[Video meCLoud] Mại dâm hợp pháp ở Việt Nam- Cần có lộ trình! - VTC</div>     <div  id="JUZL1yhm3yb8z1l3p2gwrk9"  data-type="videoplayer"  data-vid="JUZL1yhm3y">[Video meCLoud] Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 1 2015 Nonstop - Việt Mix</div>     <script>         mecloud.require('PLAYER',function(mcPlayer){     mcPlayer.init(); });     </script> </body>

mcPlayer.init(element, vid); Replace một thẻ </div> Player meCloud đã được chọn

Tham số Kiểu dữ liệu Mô tả
element Object Element thẻ </div> Player meCloud.
vid String id của video.

<header>
    <script src="http://sdk.mecloud.vn/loader" type="text/javascript"></script>
</header>
<body>     <div  id="jTFmBDj674g9p2jy37919k9"  data-type="videoplayer"  data-vid="jTFmBDj674">[Video meCLoud] Mại dâm hợp pháp ở Việt Nam- Cần có lộ trình! - VTC</div>     <div  id="JUZL1yhm3yb8z1l3p2gwrk9"  data-type="videoplayer"  data-vid="JUZL1yhm3y">[Video meCLoud] Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 1 2015 Nonstop - Việt Mix</div>     <script>         mecloud.require('PLAYER',function(mcPlayer){     mcPlayer.init(document.getElementById('jTFmBDj674g9p2jy37919k9'), 'jTFmBDj674'); });     </script> </body>
Xem demo

Cài đặt plugin Quick Upload cho Wordpress

Download plugin Quick Upload

Hướng dẫn sử dụng Shortcode

<header>
    <script src="http://sdk.mecloud.vn/loader" type="text/javascript"></script>
</header>
<body>     <div  id="jTFmBDj674g9p2jy37919k9"  data-type="videoplayer"  data-vid="jTFmBDj674">[Video meCLoud] Mại dâm hợp pháp ở Việt Nam- Cần có lộ trình! - VTC</div>     <div  id="JUZL1yhm3yb8z1l3p2gwrk9"  data-type="videoplayer"  data-vid="JUZL1yhm3y">[Video meCLoud] Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Tháng 1 2015 Nonstop - Việt Mix</div>     <script>         mecloud.require('PLAYER',function(mcPlayer){     mcPlayer.init(document.getElementById('jTFmBDj674g9p2jy37919k9'), 'jTFmBDj674'); });     </script> </body>


Hãy đặt những câu hỏi, để meCloud có thể phục vụ các bạn tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!