MeCloud API Version 2

API Lấy tiến trình video đang upload

Chức năng này chỉ được sử dụng cho nhữ video được Upload từ URL.


API Endpoint

Phương thức Url
POST, GET //sdk.videohostingvn.com/get-progress

Request Parameters

Tên Kiểu dữ liệu Yêu cầu? Mô tả
access-token String Không được rỗng Mã xác thực AccessToken.
videoId String Không được rỗng Id của video.

Response Fields

Tên Kiểu dữ liệu Mô tả
error Int

Gái trị là 01

0 => Không có lỗi

1 => Lỗi

mgs String

Thông báo

data Object

Object video

Ví dụ code PHP

  $url = "//sdk.videohostingvn.com/get-progress";
  $ch = curl_init($url);
  $fields = array(
	'access-token' => 'ba60e0282bee6a1692b9fdd6a5686f293',
	'videoId' => 'sDofS073G6',
  );
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
 curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 $data = curl_exec($ch);
 echo '<pre>'; print_r($data);
							
{
				"error":0,
				"msg":"Progress hiện tại là: 9",
				"data":{
									"progressValue":9,
									"videoState":{
														"videoId":1136,
														"videoState":"INITIAL",
														"adState":"INITIAL",
														"processState":"COMPLETE",
														"approveState":"APPROVE",
														"__isset_bitfield":1
									}
				}
}