MeCloud API Version 2

Stats Module


Tổng quát về Plugin Module

Plugin Module này có tất cả các hàm để dễ dàng cho việc phục vụ website của bạn.


Các chức năng của Plugin Module


Các tham số sử dụng trong Plugin Module

Tham số Mô tả
access-token Mã xác thực AccessToken.
sk Mã xác thực SecretKey.
size Số lượng kết quả trả về, nếu bạn không nhập thì mặc định là 10.
query Gồm có NEWEST, MOST_VIEW , CHANNEL
start_day Thời gian bắt đầu tính để lấy, nếu không truyền vào gì hết thì sẽ tính là ngày hôm nay. nếu nhập vào là 1 thì sẽ là ngày hôm trước.
day Là khoảng thời gian để lấy , nếu nhập vào là 3 thì sẽ là 3 ngày từ ngày bắt đầu lấy
targetId Là id thẻ div để chèn player video.

Thêm thư viện Javascript API để có thể sử dụng plugin

<script type="text/javascript" src="//sdk.videohostingvn.com/loader"></script>

Chi tiết từng loại hàm

Tính năng Mô tả
randomVideo
 • Bước 1 : Plugin lấy thông tin danh sách video theo ý người dùng (Mới nhất, xem nhiều nhất , theo khoảng thời gian).
 • Bước 2 : chọn 1 video trong danh sách video
 • Bước 3 : hiển thị theo targetId mà người dùng nhập vào.
 • Những params cần thiết là :
  • sk / access-token : mã sceretKey / mã xác thực người dùng.
  • user-type : (CHANNEL)
  • start_day : (thời gian bắt đầu)
  • day: (khoảng thời gian)
 • Ví dụ thêm video mới nhất của channel vào thẻ div newestVideo
 • $(document).ready(function() {
  		console.log( "ready!" );
  		mecloud.require('PLUGIN',function(plugin){
  			console.log(plugin);
  			plugin.randomVideo({'sk':'21c33aa4ac1a571698f37b7d52f67321e93879',query:'NEWEST',size:1,targetId:'newestVideo'});
  		});
  	});
 • Chèn 1 video random trong danh sách 10 video xem nhiều nhất trong ngày hôm nay.
 • $(document).ready(function() {
  		console.log( "ready!" );
  		mecloud.require('PLUGIN',function(plugin){
  			console.log(plugin);
  			plugin.randomVideo({'sk':'21c33aa4ac1a571698f37b7d52f67321e93879',query:'MOST_VIEW',size:10,day:1,targetId:'random1day'});
  		});
  	});
 • Chèn 1 video random trong danh sách 10 video xem nhiều nhất trong 3 ngày bỏ ngày hôm nay
 • $(document).ready(function() {
  		console.log( "ready!" );
  		mecloud.require('PLUGIN',function(plugin){
  			console.log(plugin);
  			plugin.randomVideo({'sk':'21c33aa4ac1a571698f37b7d52f67321e93879',query:'MOST_VIEW',size:10,start_day:1,day:3,targetId:'random3day'});
  		});
  	});