MeCloud API Version 2

Player


Tổng quát về Mecloud video player

Phần này hướng dẫn bạn sửa dụng Mecloud video player một cách chuyên nghiệp.


Mecloud video player :Thư viện Mecloud video player javascript

Thêm thư viện Player Javascript API để có thể sử dụng plugin hoặc bạn có thể tham khảo nó để viết cho riêng bạn :

<script type="text/javascript" src="http://static.mecloud.vn/player/js/MecloudPlayerApi-1.01.js"></script>

Chi tiết

Tính năng Mô tả
getPlayer
  • Bước 1 : mở console của browser khi đang ở website có Mecloud video player ( f12).
  • Bước 2 : Nhập vào MecloudPlayer.getPlayers(); để lấy hết player đang hiển thị trên trang đấy.
  • Bước 3 : Lấy player bằng cách .
    var players= MecloudPlayer.getPlayers();
    //ở đây có vmp_video_1 
    var player = players.vmp_video_1;
  • Hoặc có thể tham khảo code bên api để có thể lấy được player