MeCloud API Version 2

Permission Module


Tổng quát về Permission Module


Các chức năng của Permission Module


Tham số Mô tả
access-token Mã xác thực AccessToken.
id Id của người dùng muốn lấy thông tin.
query-type Gồm có PERMISSION(lấy thông tin quyền của người dùng).
user-type Có 2 loại là CHANNEL (chỉ được dùng với chủ Channel )và OWNER (dùng với mọi người,muốn lấy thông tin của mình ) và USER ( Lấy thông tin người dùng ).
action Gồm có GET(Lấy thông tin), ADD(Thêm thông tin), UPDATE(thay đổi thông tin).

Tổng quát

Loại query Mô tả
PERMISSION
 • Thêm quyền cho người dùng , lấy thông tin quyền người dùng , thay đổi quyền của người dùng.
 • Những params cần thiết là :
  • access-token
  • user-type(CHANNEL, OWNER , USER)
  • action :
   • GET (lấy thông tin quyền người dùng)
   • ADD (thêm thông tin quyền người dùng)
   • UPDATE (Thay đổi thông tin quyền người dùng)
  • id : (id người muốn thêm / lấy / thay đổi)
  • viewVideo : (Xem video gồm 3 quyền : NONE , VIEW_OWNED , VIEW_ALL)
  • editVideo : (Sửa video gồm 4 quyền : NONE , EDIT_OWNED , EDIT_AFTER_APPROVE, EDIT_ALL )
  • addVideo : (Thêm video gồm 3 quyền : NONE , ADD , AUTO_APPROVE)
  • deleteVideo : (Xoá video gồm 3 quyền : NONE , DELETE_OWNED , DELETE_ALL )
  • approveVideo : (Duyệt video gồm 2 quyền : NONE , ENABLE )
  • account : (Quản lý người dùng : NONE , ADD)
  • player : (Quản lý player gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • ads : (Quản lý quảng cáo gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • category : (Quản lý chuyên mục gồm 3 quyền : NONE , ADD , DELETE)
  • analytics : (Xem thống kê gồm 2 quyền : NONE , VIEW_OWNED )

Cách lấy trực tiếp thông qua URL

 //sdk.videohostingvn.com/user?version=2

Ví dụ

 //sdk.videohostingvn.com/user?version=2&access-token=1&start-index=0&max-results=10

Chi tiết từng loại query và action


PERMISSION

Loại action Mô tả
GET
 • Lấy thông tin quyền của người dùng.
 • Nếu người dùng không truyền vào id, API sẽ lấy id của người dùng đang dùng accesstoken.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • access-token : Mã xác thực người dùng.
  • action : GET
  • id : Id người dùng.
  • Ví dụ : //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=PERMISSION& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& id=1
ADD
 • Thêm quyền cho người dùng mới tạo (Chỉ dành cho người dùng mới tạo tài khoản.).
 • Chú ý là quyền của người dùng không quá quyền của chủ channel.
 • Những params cần thiết là :
  • access-token : Mã xác thực người dùng.
  • action : ADD
  • id : id người vừa được tạo tài khoản.
  • groupId : id nhóm phân quyền , nếu có nhóm phân quyền thì API sẽ không lấy thông tin từng quyền.
  • viewVideo : (Xem video gồm 3 quyền : NONE , VIEW_OWNED , VIEW_ALL)
  • editVideo : (Sửa video gồm 4 quyền : NONE , EDIT_OWNED , EDIT_AFTER_APPROVE, EDIT_ALL )
  • addVideo : (Thêm video gồm 3 quyền : NONE , ADD , AUTO_APPROVE)
  • deleteVideo : (Xoá video gồm 3 quyền : NONE , DELETE_OWNED , DELETE_ALL )
  • approveVideo : (Duyệt video gồm 2 quyền : NONE , ENABLE )
  • account : (Quản lý người dùng : NONE , ADD)
  • player : (Quản lý player gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • ads : (Quản lý quảng cáo gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • category : (Quản lý chuyên mục gồm 3 quyền : NONE , ADD , DELETE)
  • analytics : (Xem thống kê gồm 2 quyền : NONE , VIEW_OWNED )
  • Ví dụ thêm quyền bằng nhóm :
  • //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=PERMISSION& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=ADD& id=1& groupId=1
  • Ví dụ thêm quyền bằng quyền riêng biệt :
  • (Những quyền không được thêm sẽ mặc định là NONE)
  • //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=PERMISSION& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=ADD& id=1& addVideo=ADD& viewVideo=VIEW_OWNED& editVideo=EDIT_OWNED
UPDATE
 • Thay đổi quyền người dùng.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • access-token : Mã xác thực người dùng.
  • action : UPDATE
  • id : id người dùng.
  • groupId : Nếu có id nhóm phân quyền API sẽ lấy thông tin từ nhóm phân quyền.
  • viewVideo : [UPDATE] (Xem video gồm 3 quyền : NONE , VIEW_OWNED , VIEW_ALL)
  • editVideo : [UPDATE] (Sửa video gồm 4 quyền : NONE , EDIT_OWNED , EDIT_AFTER_APPROVE, EDIT_ALL )
  • addVideo : [UPDATE] (Thêm video gồm 3 quyền : NONE , ADD , AUTO_APPROVE)
  • deleteVideo : [UPDATE] (Xoá video gồm 3 quyền : NONE , DELETE_OWNED , DELETE_ALL )
  • approveVideo : [UPDATE] (Duyệt video gồm 2 quyền : NONE , ENABLE )
  • account : [UPDATE] (Quản lý người dùng : NONE , ADD)
  • player : [UPDATE] (Quản lý player gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • ads : [UPDATE] (Quản lý quảng cáo gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • category : [UPDATE] (Quản lý chuyên mục gồm 3 quyền : NONE , ADD , DELETE)
  • analytics : [UPDATE] (Xem thống kê gồm 2 quyền : NONE , VIEW_OWNED )
  • Ví dụ thay đổi quyền người dùng bằng nhóm nhóm phân quyền:
  • //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=PERMISSION& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=UPDATE& id=1& groupId=1
  • Ví dụ thay đổi thông tin quyền :
  • (Những quyền không được thêm sẽ mặc định là NONE)
  • //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=PERMISSION& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=UPDATE& id=1& addVideo=ADD& viewVideo=VIEW_OWNED& editVideo=EDIT_OWNED