MeCloud API Version 2

Cách sử dụng API với Nodejs


Thử tạo token với Nodejs

  var crypto = require('crypto'), shasum = crypto.createHash('sha1');
  var keygen= "1.1434962941344.MEME.5fbd5ac18823d870a6f0efba07b7b2fb240341a8071473a1a3f1c9a6cfdf2fb2";
  var tokenkey = shasum.update(keygen);
  console.log(tokenkey.digest('hex'));	
 

Trước khi gửi request bằng Nodejs

Để có thể thực hiện gọi lên API bằng Nodejs bạn hãy thêm thư viện http-parser-js bằng việc ở thư mục hiện hành và gõ " npm install http-parser-js "

Sau đó bạn theo đường dẫn để tải file http-parser.js . Sau đó bạn bỏ vào thư mục /note_modules/http-parser-js và chép đè lên nó để có thể sử dụng API của MeCloud.


  //static.videohostingvn.com/sdk/helper/js/http-parser.js

Tiếp theo là thêm dòng code để có thể sử dụng thư viện để gửi request lên API

 process.binding('http_parser').HTTPParser = require('http-parser-js').HTTPParser;
var http = require('http');

Lấy accesstoken với Nodejs

 process.binding('http_parser').HTTPParser = require('http-parser-js').HTTPParser;
var http = require('http');

var req = http.request({
  host: '//videohostingvn.com',
  path: '/authen?accesstokentest=true',
    method: 'POST'
  }, function(res) {
    var str = ''
    res.setEncoding('utf8');
    res.on('data', function(chunk) { str += chunk; });
    res.on('end', function () { console.log(str); });
  });
  req.end();