MeCloud API Version 2

Cài đặt MeCloud API


Trước khi bắt đầu với MeCloud API

Bạn cần có tài khoản của MeCloud để có thể truy cập vào MeCloud và lấy SecretKey mà MeCloud cấp cho. Mỗi người dùng đều có một SecretKey và một AppId để có thể dùng để tạo token ( mã dùng để xác thực việc sử dụng MeCloud API).

Nếu bạn chưa biết SecretKey của mình thì có thể hỏi admin để biết thêm chi tiết.

Nếu ứng dụng của bạn cần những phương thức yêu cầu xác thực người dùng , thì bạn nên đọc "Hướng dẫn xác thực người dùng với MeCloud API."

Kết quả trả về của những phương thức thường là Json. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về #Json ở đây.


Thư viện - MeCloud API

Sử dụng thư viện MeCloud API JavaScript để tương tác với dịch vụ MeCloud.

Để sử dụng được thư viện MeCloud API JavaScript thì đầu tiên bạn cần phải thêm dòng script này để có thể tải được thư viện của MeCloud, và bắt đầu sử dụng.

<script type="text/javascript" src="//sdk.videohostingvn.com/loader"></script>

Sau khi bạn đã thêm Script trên, nếu bạn muốn sử dụng chức năng của MeCloud API thì bạn phải xác thực người dùng, nếu bạn chưa biết cách thì bạn nên đọc bài viết "Hướng dẫn xác thực người dùng với MeCloud API."


Hãy đặt những câu hỏi, để MeCloud có thể phục vụ các bạn tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!