MeCloud API Version 2

GroupPermission Module


Tổng quát về GroupPermission Module


Các chức năng của GroupPermission Module


Các tham số sử dụng trong GroupPermission Module

Tham số Mô tả
access-token Mã xác thực AccessToken.
id Id nhóm phân quyền.
query-type GROUP_PERMISSION ( nhóm phân quyền ).
action Gồm có GET(Lấy thông tin), ADD(Thêm thông tin), UPDATE(thay đổi thông tin).

Tổng quát

Loại query Mô tả
GROUP_PERMISSION
 • Lấy thông tin nhóm , Lấy danh sách nhóm, thêm nhóm, thay đổi thông tin nhóm.
 • Những params cần thiết là :
  • version : version=2
  • access-token
  • action :
   • GET (lấy thông tin nhóm)
   • GETS (lấy danh sách nhóm)
   • ADD (thêm nhóm)
   • UPDATE (Thay đổi thông tin nhóm)
  • id : (id nhóm muốn lấy / thay đổi)
  • viewVideo : (Xem video gồm 3 quyền : NONE , VIEW_OWNED , VIEW_ALL)
  • editVideo : (Sửa video gồm 4 quyền : NONE , EDIT_OWNED , EDIT_AFTER_APPROVE, EDIT_ALL )
  • addVideo : (Thêm video gồm 3 quyền : NONE , ADD , AUTO_APPROVE)
  • deleteVideo : (Xoá video gồm 3 quyền : NONE , DELETE_OWNED , DELETE_ALL )
  • approveVideo : (Duyệt video gồm 2 quyền : NONE , ENABLE )
  • account : (Quản lý người dùng : NONE , ADD)
  • player : (Quản lý player gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • ads : (Quản lý quảng cáo gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • category : (Quản lý chuyên mục gồm 3 quyền : NONE , ADD , DELETE)
  • analytics : (Xem thống kê gồm 2 quyền : NONE , VIEW_OWNED )

Cách lấy trực tiếp thông qua URL

 //sdk.videohostingvn.com/user?version=2

Ví dụ

 //sdk.videohostingvn.com/user?version=2&access-token=1&start-index=0&max-results=10

Chi tiết từng loại query và action

GROUP PERMISSION

Loại action Mô tả
GET
 • Lấy thông tin nhóm phân quyền.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • access-token : Mã xác thực người dùng.
  • query-type: GROUP_PERMISSION
  • action : GET
  • id : Id nhóm.
  • Ví dụ : //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=GROUP_PERMISSION& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& id=1
GETS
 • Lấy thông tin danh sách nhóm phân quyền.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • query-type: GROUP_PERMISSION
  • access-token : Mã xác thực người dùng.
  • action : GETS
  • Ví dụ : //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=GROUP_PERMISSION& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GETS
ADD
 • Thêm nhóm phân quyền.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • access-token : Mã xác thực người dùng.
  • query-type: GROUP_PERMISSION
  • action : ADD
  • name : Tên nhóm phân quyền.
  • description : Mô tả nhóm phân quyền.
  • viewVideo : [UPDATE] (Xem video gồm 3 quyền : NONE , VIEW_OWNED , VIEW_ALL)
  • editVideo : [UPDATE] (Sửa video gồm 4 quyền : NONE , EDIT_OWNED , EDIT_AFTER_APPROVE, EDIT_ALL )
  • addVideo : [UPDATE] (Thêm video gồm 3 quyền : NONE , ADD , AUTO_APPROVE)
  • deleteVideo : [UPDATE] (Xoá video gồm 3 quyền : NONE , DELETE_OWNED , DELETE_ALL )
  • approveVideo : [UPDATE] (Duyệt video gồm 2 quyền : NONE , ENABLE )
  • account : [UPDATE] (Quản lý người dùng : NONE , ADD)
  • player : [UPDATE] (Quản lý player gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • ads : [UPDATE] (Quản lý quảng cáo gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • category : [UPDATE] (Quản lý chuyên mục gồm 3 quyền : NONE , ADD , DELETE)
  • analytics : [UPDATE] (Xem thống kê gồm 2 quyền : NONE , VIEW_OWNED )
  • Ví dụ thay đổi thông tin quyền :
  • (Những quyền không được thêm sẽ mặc định là NONE)
  • //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=GROUP_PERMISSION& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=ADD& name=Giải Trí& addVideo=ADD& viewVideo=VIEW_OWNED& editVideo=EDIT_OWNED
UPDATE
 • Thay đổi thông tin nhóm phân quyền.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • access-token : Mã xác thực người dùng.
  • query-type: GROUP_PERMISSION
  • action : UPDATE
  • id : id nhóm phân quyền
  • name : Tên nhóm phân quyền.
  • description : Mô tả nhóm phân quyền.
  • viewVideo : [UPDATE] (Xem video gồm 3 quyền : NONE , VIEW_OWNED , VIEW_ALL)
  • editVideo : [UPDATE] (Sửa video gồm 4 quyền : NONE , EDIT_OWNED , EDIT_AFTER_APPROVE, EDIT_ALL )
  • addVideo : [UPDATE] (Thêm video gồm 3 quyền : NONE , ADD , AUTO_APPROVE)
  • deleteVideo : [UPDATE] (Xoá video gồm 3 quyền : NONE , DELETE_OWNED , DELETE_ALL )
  • approveVideo : [UPDATE] (Duyệt video gồm 2 quyền : NONE , ENABLE )
  • account : [UPDATE] (Quản lý người dùng : NONE , ADD)
  • player : [UPDATE] (Quản lý player gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • ads : [UPDATE] (Quản lý quảng cáo gồm 2 quyền : NONE , EDIT)
  • category : [UPDATE] (Quản lý chuyên mục gồm 3 quyền : NONE , ADD , DELETE)
  • analytics : [UPDATE] (Xem thống kê gồm 2 quyền : NONE , VIEW_OWNED )
  • Ví dụ thay đổi thông tin nhóm phân quyền :
  • (Những quyền không được thêm sẽ mặc định là NONE)
  • //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=GROUP_PERMISSION& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=UPDATE& id=1& addVideo=ADD& viewVideo=VIEW_OWNED& editVideo=EDIT_OWNED
REMOVE
 • Xóa thông tin nhóm phân quyền.
 • Chú ý nếu muốn xóa, thì nhóm phân quyền đó không còn người dùng nào đang sài nhóm đó.
 • Những params cần thiết là :
  • version : 2
  • access-token : Mã xác thực người dùng.
  • query-type: GROUP_PERMISSION
  • action : REMOVE
  • id : id nhóm
  • Ví dụ xóa nhóm :
  • //sdk.videohostingvn.com/user? version=2& query-type=GROUP_PERMISSION& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=REMOVE& id=1