MeCloud API Version 2

API Lấy danh sách thể loại của meCloud


API Endpoint

Phương thức Url
POST, GET //sdk.videohostingvn.com/types/get-all

Request Parameters

Tên Kiểu dữ liệu Yêu cầu? Mô tả
access-token String Không được rỗng Mã xác thực AccessToken.

Response Fields

Tên Kiểu dữ liệu Mô tả
error Int

Gái trị là 01

0 => Không có lỗi

1 => Lỗi

mgs String

Thông báo

data Object

Object video

Ví dụ code PHP

  $url = "//sdk.videohostingvn.com/types/get-all";
  $ch = curl_init($url);
  $fields = array(
	'access-token' => 'ba60e0282bee6a1692b9fdd6a5686f293'
  );
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
 curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 $data = curl_exec($ch);
 echo '<pre>'; print_r($data);
							
{
				"error":0,
				"msg":"",
				"data":[
									{
														"id":1,
														"name":"Phim",
														"videoCount":98,
														"__isset_bitfield":3
									},
									{
														"id":2,
														"name":"Âm nhạc",
														"videoCount":104,
														"__isset_bitfield":3
									},
									{
														"id":3,
														"name":"Thể thao",
														"videoCount":18,
														"__isset_bitfield":3
									}
				]
}