MeCloud API Version 2

API Lấy danh sách chuyên mục của channel


API Endpoint

Phương thức Url
POST, GET //sdk.videohostingvn.com/categories/get

Request Parameters

Tên Kiểu dữ liệu Yêu cầu? Mô tả
access-token String Không được rỗng Mã xác thực AccessToken.
user-email String Không được rỗng Địa chỉ email tài khoản của meCloud.
from Int Nếu không nhập là 0 Lấy từ vị trí from
size Int Nếu không nhập là 10 Lấy từ vị trí from tới from+size

Response Fields

Tên Kiểu dữ liệu Mô tả
error Int

Gái trị là 01

0 => Không có lỗi

1 => Lỗi

mgs String

Thông báo

data Object

Object video

Ví dụ code PHP

  $url = "//sdk.videohostingvn.com/categories/get";
  $ch = curl_init($url);
  $fields = array(
	'access-token' => 'ba60e0282bee6a1692b9fdd6a5686f293',
	'user-email' => 'admin@meme.vn',
  );
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
 curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 $data = curl_exec($ch);
 echo '<pre>'; print_r($data);
							
{
	"error":0,
	"msg":"",
	"data":[
	{
		"id":1,
		"channelId":1,
		"name":"Phim",
		"createTime":1429678325882,
		"ownerId":1,
		"videoCount":25,
		"__isset_bitfield":31
	},
	{
		"id":2,
		"channelId":1,
		"name":"Phim hài",
		"createTime":1429678445328,
		"ownerId":1,
		"videoCount":46,
		"__isset_bitfield":31
	}]
}