MeCloud API Version 2

Stats Module


Tổng quát về Stats Module

Stats Module này có tất cả các hàm để tương tác với dữ liệu của Channel.


Các chức năng của Stats Module


Các tham số sử dụng trong Stats Module

Tham số Mô tả
access-token Mã xác thực AccessToken.
sk Mã xác thực SecretKey.
id Id của người dùng hoặc video để lấy thông tin.
start-index Số thứ tự để bắt đầu lấy danh sách.
max-results Số lượng kết quả trả về, nếu bạn không nhập thì mặc định là 10.
query-type Gồm có VIEW , ADS , REALTIME , UPLOAD ,STORAGE.
user-type Gồm CHANNEL ( lấy thông tin cả channel ) , USER ( lấy thông tin theo người dùng ) , VIDEO (Lấy thông tin video).
action Gồm có GET(Lấy thông tin).
start-time Thời gian bắt đầu tính để lấy, nếu không truyền vào gì hết thì sẽ tính là ngày hôm nay. Có thể truyền vào là thời gian milisecond (1458284409268) hoặc là chuỗi (1/1/2016). Để cho chính xác nên truyền vào thời gian là milisecond
end-time Thời gian kết thúc lấy dữ liệu, nếu không truyền vào thì mặc định là không có.
time-span Có 3 loại là : HOUR, DAY , MONTH . Tương ứng với lấy theo giờ , theo ngày và theo tháng, nếu không nhập gì hết mặc định là lấy theo ngày. Ví dụ : ta nhập time-start=1/1/2016&time-span=DAY => ta được dữ liệu của ngày 1/1/2016, nếu time-span=MONTH thì ta được dữ liệu tháng 1.

Cách lấy trực tiếp thông qua URL

 //sdk.videohostingvn.com/analytics

Ví dụ

 //sdk.videohostingvn.com/analytics?access-token=1&query-type=VIEW&user-type=CHANNEL

Chi tiết từng loại query

Loại query Mô tả
VIEW
 • Lấy thông tin lượt xem của channel , user, video theo thời gian.
 • Chú ý : id là id của người dùng , hoặc id của video (Id của video khi lấy thông tin video ta có).
 • Những params cần thiết là :
  • sk / access-token : mã sceretKey / mã xác thực người dùng.
  • user-type : (CHANNEL , USER ,VIDEO)
  • id : id (user ,video )
  • action : action=GET
  • start-time : (thời gian bắt đầu)
  • end-time : (thời gian kết thúc)
  • time-span: [MONTH , DAY , HOUR]
 • Ví dụ lấy view theo channel ( theo ngày ):
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=VIEW& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=CHANNEL& start-time=1/1/2016& time-span=DAY
 • Ví dụ lấy view theo channel ( theo tháng ):
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=VIEW& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=CHANNEL& start-time=1/1/2016& time-span=MONTH
 • Ví dụ lấy view theo user :
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=VIEW& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=USER& id=1& start-time=1/1/2016& end-time=30/1/2016& time-span=DAY
 • Ví dụ lấy view theo video :
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=VIEW& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=VIDEO& id=12345& start-time=1/1/2016& end-time=30/1/2016
REALTIME
 • Lấy thông tin realtime của CHANNEL / USER / VIDEO.
 • Chú ý : id là id của người dùng , hoặc id của video (Id của video khi lấy thông tin video ta có).
 • Những params cần thiết là :
  • sk / access-token : mã sceretKey / mã xác thực người dùng.
  • user-type : (CHANNEL , USER ,VIDEO)
  • id : id (user ,video )
  • action : action=GET
 • Ví dụ lấy realtime theo channel :
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=REALTIME& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=CHANNEL
 • Ví dụ lấy realtime theo user :
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=REALTIME& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=USER& id=1&
 • Ví dụ lấy realtime theo video :
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=REALTIME& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=VIDEO& id=12345&
ADS
 • Lấy thông tin quảng cáo theo thời gian.
 • Bắt buộc phải có start-time và end-time.
 • Những params cần thiết là :
  • sk / access-token : mã sceretKey / mã xác thực người dùng.
  • user-type: [CHANNEL , USER , VIDEO]
  • id : id (user ,video )
  • action : GET
  • start-time : (thời gian bắt đầu)
  • end-time : (thời gian kết thúc)
  • time-span : [HOUR , DAY ,MONTH]
 • Ví dụ lấy view theo channel :
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=ADS& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=CHANNEL& start-time=1/1/2016& end-time=30/1/2016& time-span=DAY
 • Ví dụ lấy view theo user :
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=ADS& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=USER& id=1& start-time=1/1/2016& end-time=30/1/2016& time-span=DAY
 • Ví dụ lấy view theo video :
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=ADS& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=VIDEO& id=12345& start-time=1/1/2016& end-time=30/1/2016& time-span=DAY
UPLOAD
 • Lấy thông tin upload theo channel / người dùng .
 • Những params cần thiết là :
  • sk / access-token : mã sceretKey / mã xác thực người dùng.
  • user-type: [CHANNEL , USER ]
  • id : id (user)
  • action : GET
  • start-time : (thời gian bắt đầu)
  • end-time : (thời gian kết thúc)
  • time-span : [HOUR , DAY ,MONTH]
 • Ví dụ lấy thông tin upload theo channel :
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=UPLOAD& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=CHANNEL& start-time=1/1/2016& end-time=30/1/2016& time-span=DAY
 • Ví dụ lấy thông tin upload theo user :
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=UPLOAD& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& user-type=USER& id=1& start-time=1/1/2016& end-time=30/1/2016& time-span=DAY
STORAGE
 • Lấy thông tin dung lượng sử dụng theo tháng.
 • Những params cần thiết là :
  • sk / access-token : mã sceretKey / mã xác thực người dùng.
  • user-type: [CHANNEL ]
  • action : GET
  • start-time : (thời gian bắt đầu)
  • end-time : (thời gian kết thúc)
  • time-span : MONTH(Mặc định)
 • Ví dụ lấy thông tin dung lượng phải trả của tháng:
 • //sdk.videohostingvn.com/user?query-type=STORAGE& access-token=45684fada77288d1f233646e1542555f& action=GET& start-time=1/1/2016& time-span=DAY