MeCloud API Version 2

Chào mừng bạn đến với MeCloud API Version 2


Giới thiệu API Version 2

API Đã có những cải tiến rõ rệt về mặt logic lẫn cách thức lấy thông tin đơn giản hơn , và để có được API Version 2 là do nhiều người dùng cùng đóng góp và xây dựng với Mecloud.

API đã không còn gói gọn trong các thông tin về người dùng hay video nữa mà tất cả toàn bộ hệ thống MeCloud.

Có thêm những cách xác thực rất dễ dàng để tiện cho việc lấy dữ liệu mà không mất công sức của người dùng.

API version 1 vẫn được sử dụng.


Những thay đổi của API Version 2

Thêm website quản lý SceretKey của Channel , quản lý AccessToken của người dùng.

Hệ thống xác thực người dùng thông qua việc tạo AccessToken đơn giản hơn nhiều. API Version phải tốn chi phí tạo Token từ SecretKey rồi tạo AccessToken thì nay với API Version 2 đã đơn giản bằng cách mỗi người dùng có secretKey do chủ Channel cung cấp, và dùng thoải mái không lo mất secretKey ( nếu mất hỏi chủ Channel ). Người dùng có thể từ SecretKey của mình tạo AccessToken có thể chọn thời gian hết hạn thông qua website để cung cấp cho người dùng khác.

Chia những tính năng phức tạp thành những tính năng đơn giản, góp phần giúp người dùng dễ thực hiện và nhận biết rõ ràng hơn.

Thêm những dữ liệu từ MeCloud mà API Version 1 chưa làm kịp.

Những dữ liệu mà API Version cung cấp

 1. User : về thông tin người dùng.
  1. Thêm người dùng.
  2. Thay đổi thông tin người dùng.
  3. Lấy thông tin người dùng bằng ID.
  4. Lấy thông tin người dùng bằng Email.
  5. Lấy thông tin danh sách người dùng.
 2. Permission : Quyền của người dùng.
  1. Thêm thông tin quyền cho người dùng (Áp dụng cho tài khoản mới tạo).
  2. Thay đổi thông tin quyền người dùng.
  3. Lấy thông tin quyền người dùng bằng Id.
 3. Group Permission : Nhóm phân quyền của người dùng.
  1. Thêm nhóm phân quyền.
  2. Thay đổi thông tin nhóm phân quyền.
  3. Xóa nhóm phân quyền.
  4. Lấy thông tin nhóm bằng Id nhóm.
  5. Lấy danh sách nhóm phân quyền.
 4. Video : Về thông tin video.
  1. Lấy thông tin Video bằng id (Chữ).
  2. Lấy thông tin Video bằng id (Số).
  3. Lấy danh sách Video mới nhất.
  4. Lấy danh sách Video theo Channel.
  5. Lấy danh sách Video xem nhiều nhất theo khoảng thời gian.
  6. Lấy danh sách Video theo danh sách id (Chữ).
  7. Lấy danh sách Video theo danh sách id (Số).
  8. Lấy danh sách Video theo Id Category.
  9. Lấy danh sách Video liên quan.
  10. Lấy danh sách Video theo thẻ (Tag).
  11. Tìm kiếm Video theo tên.
  12. Lấy danh sách video được upload theo khoảng thời gian.
  13. Lấy link Direct Stream của video.
  14. Lấy link Download của video.
  15. Thay đổi thông tin video.
  16. Bật tắt quảng cáo của Video.
  17. Thay đổi danh sách video liên quan.
  18. Xóa video.
 5. Stats : lấy thông tin thống kê.
  1. Lấy Realtime theo Channel.
  2. Lấy Realtime theo User.
  3. Lấy Realtime theo Video.
  4. Lấy thông tin lượt xem của Channel.
  5. Lấy thông tin lượt xem của User theo id.
  6. Lấy thông tin lượt xem của Video theo id.
  7. Lấy thông tin lượt xem quảng cáo theo Channel.
  8. Lấy thông tin lượt xem quảng cáo theo User bằng Id.
  9. Lấy thông tin lượt xem quảng cáo theo Video bằng Id.
  10. Lấy thông tin tải lên video theo Channel.
  11. Lấy thông tin tải lên video theo User.
  12. Lấy thông tin dung lượng theo Channel.
 6. Upload API : upload video bằng API.
  1. Lấy Progress Bar.
  2. Upload video.
  3. Lấy danh sách thể loại.
  4. Lấy danh sách chuyên mục.
  5. Plugin Quick Upload.
  6. Subtitle.